xpornplease.com pornjk.com porncuze.com
eu 01eu 02

Projekt: Jak se díky ESIF zlepšila infrastruktura prolesní hospodářství (hustota lesních cest)

 

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000128

Prioritní osa Operačního programu Technická pomoc (OPTP): 8.1

Specifický cíl OPTP: 8.1.1.

 

Přijemce dotace : Český svaz vědeckotechnických společností z.s.

Cíle projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je odpovědět na otázku: Jak se změnila hustota lesních cest v ČR díky podpoře z PRV?

Při naplňování tohoto hlavního cíle budou zároveň řešeny související problémové okruhy:

 1. Posouzení a zhodnocení efektivnosti využití prostředků EZFRV v oblasti lesnické infrastruktury (LDS – lesní dopravní síť) se zvláštním zaměřením na nestátní sektor jako příjemce podpory.
 2. Návrh výchozích parametrů pro podporu investic do lesnické infrastruktury včetně odůvodnění potřeby těchto investic pro příští programovací období 2021-2028.

Zdůvodnění

PRV[1] má na opatření 09.2.81a.4.3.2 Lesnická infrastruktura[2] alokováno 745,5 mil. Kč. V celé prioritě 09.2 bylo k 30. 6. 2017 podáno 8 907[3] žádostí o podporu, u 2 443 žádostí byl vydán právní akt.

Předběžné analýzy ukazují, že nestatni sektor je vybaven lesní dopravní sítí výrazně hůr než státní (LČR[4], VLS[5], NP[6], …). Délka i hustota lesních odvozních cest je mnohem nižší, než u lesných majetků ve vlastnictví státu. Podobně to platí i pro jiné parametry lesní cestní sítě. Proto je důležité mít informací o výchozí situaci a vlivu podpory státu a EU na lesnickou infrastrukturu. Doposud tato informace ve strukturované podobě nebyla k dispozici a rozhodování strategické plánování bylo velmi komplikované.

Dalším vážným problémem je skutečnost, že dopravní linky nižších kategorií a nedostatečně udržované lesní odvozní cesty představují výrazné riziko z hlediska eroze lesní půdy.

Je nutné nalézt vhodné parametry, které budou využity pro stanovení priorit v oblasti oprav a rekonstrukcí lesní cestní sítě s cílem minimalizace rizik vzniku eroze. Tyto parametry budou využitelné také pro definování priorit v oblasti preventivních opatření proti povodním. Každá opravená nebo rekonstruovaná cesta, nebo každá úprava toku nebo stavba příčných objektů přispějí k eliminaci nebo alespoň k minimalizaci rizika vzniku eroze.

Proto je důležité zmapovat co nejvíc detailů LDS v konkrétním území. Uvažované analýzy se využijí jako podklad pro budoucí programové období a pro nadefinování záměrů státní lesnické politiky v oblasti lesnické infrastruktury.

Definování výzkumných otázek

Projekt odpoví na následující otázky:

 1. Jakými parametry je vhodné hodnotit kvalitu lesní dopravní sítě?
 2. Jaké jsou možnosti hodnocení efektivity investic do lesnické infrastruktury?
 3. Jak je možné hodnotit ohrožení lesní dopravní sítě erozí?
 4. Jak se liší základní parametry lesní dopravní sítě ve státním a nestátním sektoru?
 5. Jaký byl v ČR stav LDS k 31. 12. 2013, tj. před začátkem programového období 2014–2020?
 6. Jaký je v ČR stav LDS k 30. 6. 2017 a k 31. 12. 2018?
 7. Jakým způsobem změnu stavu LDS ovlivnila podpora z EZFRV?
 8. Jakým způsobem nejlépe směrovat podporu do rozvoje LDS v období 2021–2028?    

Základní zdroje dat

 • Oblastní plány rozvoje lesů a to zejména:
  • Lesní odvozní cesty
  • Les OPRL
  • Transportní segmenty
  • Erodovatelnost lesních půd
  • Hydrické vlastnosti lesních půd
  • Těžebně – dopravní klasifikace podle Macků – Popelka – Simanov
  • Digitální model terénu
  • Povodí IV řádu
  • Lesní hospodářské celky
  • Správní a administrativní hranice
 • Data ČÚZK[7]
 • Data VÚV TGM[8]
 • Zprávy o implementaci ESIF[9] v ČR
 • Výroční zprávy PRV
 • Data SZIF[10]

S uvedenými organizacemi je již navázána spolupráce a je zajištěn příslib přístupu k potřebným datům.

Výstupy projektu

Zjištěné výsledky z jednotlivých fází projektu budou publikovány v grafické/obrazové a číselné podobě. Z důvodu zajištění ochrany vlastnických dat, nebudou publikovaná data na úrovni LHC jako primární analýzy, ale na úrovni krajů a okresů, napříč jednotlivými vlastníky dat.

Porovnání stavu LCS ve státním a nestátním sektoru bude publikováno též v agregované podobě na úrovni celé ČR.

Zpracované metodiky budou umožňovat následné opakovatelné provádění potřebných analýz při zajištění přístup k primárním datům.

V polovině projektu bude vydána průběžná zpráva o dílčích výstupech projektu, a před ukončením projektu bude vydána závěrečná komplexní zpráva.

Vytvářené metodiky budou diskutovány v rámci dvou kulatých stolů organizovaných v Praze.

 

[1] PRV = Program rozvoje venkova

[2] Priorita Unie 09.2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů.

[3] Zahrnuje i opatření směrována do zemědělství.

[4] LČR = Lesy České republiky

[5] VLS = Vojenské lesy a statky

[6] NP = Národní parky

[7] ČÚZK = Český ústav zeměměřičský a katastrální

[8] VÚV TGM = Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, vvi

[9] ESIF = Evropské strukturální a investiční fondy

[10] SZIF = Státní zemědělský intervenční fond