xpornplease.com pornjk.com porncuze.com

ČSVTS

Vítejte na stránkách

Více zde ....

Zpravodaj

Členské spolky

Přehled akcí

World Engineering Day

resources logo c1

EU pomáhá i s lesními cestami

Téměř každý z nás se alespoň někdy pohybuje v lese, po lesních cestách, značených stezkách a pěšinách. Doba kovidová přinesla zákaz a omezení cestování do zahraničí, a tak se začali lidé houfně přesouvat do přírody a do lesů. Lesní cesty byly postaveny za peníze z prodeje dříví a lidé je mohou využívat všude bez ohledu na vlastnictví. Ale jejich stav se mění s ohledem na používání, cesty vyžadují údržbu a doplňování a ekonomická situace vlastníků lesů není dobrá. Je rozdíl, jestli jste v lese patřícím státu nebo nikoliv. A také v této oblasti existují dotace národní i EU.

Český svaz vědeckotechnických společností z.s. (ČSVTS) byl řešitelem projektu, jehož hlavním cílem bylo odpovědět na otázku, jak se zlepšila infrastruktura pro lesní hospodářství (hustota lesních cest) v ČR díky podpoře evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Kormě hlavního cíle byly řešeny zároveň i související problémové okruhy, a to zhodnocení efektivnosti využití prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova EZFRV v oblasti lesnické infrastruktury se zaměřením na nestátní sektor a návrh výchozích parametrů pro investice do lesnické infrastruktury včetně odůvodnění potřeby těchto investic po roce 2020.

Problémové okruhy vycházely z předběžných analýz, z kterých bylo zřejmé, že nestátní sektor je vybaven lesní dopravní sítí výrazně hůr než státní (Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, národní parky…), délka i hustota lesních odvozních cest je mnohem nižší než u lesních majetků ve vlastnictví státu. Totéž platí i pro jiné parametry lesní cestní sítě. Proto bylo důležité mít informace o výchozí situaci a vlivu podpory státu a EU na lesnickou infrastrukturu. Doposud tato informace ve strukturované podobě nebyla k dispozici a rozhodování a strategické plánování bylo velmi komplikované.

Dalším vážným problémem byla skutečnost, že ostatní dopravní trasy pro lesní dopravu (lesní svážnice a technologické linky) a nedostatečně udržované lesní odvozní cesty představují výrazné riziko z hlediska vzniku eroze lesní půdy. Proto bylo třeba hledat vhodné parametry, které by byly využity pro stanovení priorit v oblasti oprav a rekonstrukcí lesní cestní sítě s cílem minimalizace rizik vzniku eroze. Proto bylo důležité zmapovat co nejvíc detailů v oblasti lesnické infrastruktury v konkrétním území. Zhotovené analýzy budou využity jako podklad pro budoucí programové období a pro nadefinování záměrů státní lesnické politiky v oblasti lesnické infrastruktury.

Na základě schválených a oponovaných metodik odborným týmem, byly zpracovány čtyři analýzy odpovídající na otázky projektu. Tyto dokumenty detailně posuzují všechny aspekty a vlivy na lesní cestní sít v České republice se zaměřením na nestátní sektor. Analyzují a detailně popisují jednotlivé faktory ovlivňující její strukturu. Odvozují potřebu na doplnění a rozšíření lesních odvozních cest. Kvantifikují finanční nároky na dosažení modelového stavu a vyhodnocují vliv podpory prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV) na dosavadní vývoj.

Odkrývají a dokumentují skutečnost, že situace ve všech sledovaných parametrech je u nestátního sektoru výrazně horší než u státního. Trendy ve vývoji situace jsou pozitivní a ve všech skupinách majetků se situace pozvolna lepší. Toho bylo dosaženo s výrazným finančním přispěním MZe ČR a EU prostřednictvím PRV. Jako nejsložitější se jeví situace v lesních hospodářských osnovách a vlastnicky různorodých majetcích, kde se zatím situace nijak příznivě nemění. Na základě analýz jednotlivých majetků podle velikosti lze identifikovat ty, na které bude mít podpora z PRV pozitivní vliv a pro které má být také v budoucnosti nastavena.

Všechny dosavadní analýzy a zhodnocení stavu poukazují na to, že úroveň a kvalita zpřístupnění lesní dopravní infrastruktury v nestátním sektoru neodpovídá ani přírodním podmínkám, ani modelovým hodnotám pro hustotu lesní dopravní sítě, a tedy ani průměrné situaci v rámci ČR. Velmi zlá situace je u drobných vlastníků v rámci lesních hospodářských osnov a vlastnicky různorodých majetků. Tyto majetky jsou ekonomicky velmi slabé a investice do infrastruktury jsou nad jejich síly a finanční možnosti.

Analýzy obsahují návrhy na řešení v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu, které přispějí ke zkvalitnění lesní cestní sítě v nestátním sektoru v České republice. Některé z těchto podnětů budou možná vyžadovat další zkoumání.