Český svaz vědeckotechnických společností

ČSVTS

Novotného lávka



zpravodaj
 

prehled
 

feani


Kalendář

poslední měsíc březen 2018 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31

Výstavy na Novotného lávce

Žádné události k zobrazení

Počet návštěvníků

396125

 

 

Podmínky pronájmu

 

Prostory jsou pronajímány na základě písemné objednávky. Objednávky v písemné nebo elektronické formě přijímá pověřený pracovník provozního oddělení Správního aparátu Svazu.

 

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

 • název objednatele, případně jméno fyzické osoby, adresu, IČO, DIČ – fakturační údaje
 • jméno odpovědného pracovníka pověřeného zajištěním akce včetně telefonního spojení
 • datum a čas konání akce, požadovaný sál (učebna), technické vybavení
 • přesný název akce, který bude uveden v informačním systému umístěném v hale
 • další požadavky na zajištění akce (např. občerstvení, instalace informačních panelů apod.).

        Doba pronájmu:

 • provozní doba sálů je v pracovní dny od 8 hod. do 20 hod., o sobotách a nedělích od 9 hod. do 18 hod.
 • v pracovních dnech v době mezi 8 a 14 hodinou je minimální délka pronájmu 4 hodiny, mimo tuto dobu se zkracuje na 2 hodiny
 • mimo pracovní dny je minimální délka pronájmu 5 hodin.

 

Postup pronájmu

 1. Před zahájením akce vystaví pověřený pracovník Správního aparátu Svazu úvěrový záznam, který obsahuje veškeré údaje uvedenéobjednávce a předá jej do recepce. Při zpracování úvěrového záznamu přezkoumá požadavek objednatele z hlediska jeho reálnosti, srozumitelnosti a úplnosti. Přezkoumáním je zajištěno, že požadavky na pronájem sálů a techniky jsou dostatečně specifikovány, srozumitelné a realizovatelné.

 2. Tento úvěrový záznam odpovědný zástupce objednavatele zkontroluje a potvrdí svým podpisemrecepci budovy ČSVTS.

 3. Poté pracovník recepce vydá klíče od sálu (učebny) a to zpravidla 15 minut před hodinou uvedenou na úvěrovém záznamu. Po ukončení pronájmu objednavatel předá pronajaté prostory, techniku a klíč pracovnírecepce, který je překontroluje a na úvěrovém záznamu převzetí potvrdí svýmpodpisem. V případě překročení doby pronájmu je pracovník recepce oprávněn k opravě úvěrového záznamu. Překročit dobu pronájmu uvedenou v objednávce lze pouze po dohodě s pracovníky technické obsluhy. Při předem neprojednaném překročení doby pronájmu bude účtována doba skutečného pronájmu a přirážka ve výši 500,- Kč.

 

Povinnosti objednavatele

 

 

Objednavatel je povinen:

 • manipulovat s nábytkem pouze se souhlasem pracovníků technické obsluhy sálů
 • vylepovat informace a směrovky pouze na místa k tomu určená
 • dodržovat veškeré požární a bezpečnostní předpisy
 • občerstvení podávat jen v době přestávek a k jeho výdeji mít zajištěn obsluhující personál, který po jeho ukončení zajistí uvedení prostoru do původního stavu.Objednatelé, kteří nemají své sídlo v objektu Novotného lávka 5, si mohou zajišťovat občerstvení pouze u subjektů, které mají poskytování hostinských služeb v předmětu své činnosti a mají pro tyto účely pronajaty od Svazu příslušné nebytové prostory.
 • při ukončení akce uvést pronajaté prostory do původního stavu (s výjimkou běžného úklidu)

 

Po dobu pronájmu zodpovídá objednavatel za veškerý movitý majetek umístěný v sále (učebně) a za veškeré škody způsobené na tomto majetku jeho nepřiměřeným užíváním.

 

Ceny pronájmu sálů a techniky

 

Ceny za pronájem sálů, učeben a techniky jsou uvedeny v ceníku. Ceník je k dispozici v recepci, provozním oddělení Správního aparátu Svazu a na internetových stránkách Svazu. Členským organizacím je poskytována sleva nájemného ve výši 50 %.

Platbu za pronájem je možné uhradit převodem na základě vystavené faktury, nebo v hotovosti v pokladně Svazu.

 

Změny objednávek

 

Změna objednané místnosti je možná po předchozí dohodě s pověřeným pracovníkem provozního oddělení Správního aparátu Svazu. V případě výměny malého sálu za větší je účtována částka dle skutečnosti, v opačném případě dle původní objednávky.  

 

Zrušení objednávek

 

Při zrušení objednávky sálů č. 217, 319, 417 a 318 v době kratší než 90 dní před konáním akce je objednatel povinen uhradit poplatek ve výši 50 % z ceny nájemného a v době kratší než 30 dní činí tento poplatek 100 % z ceny nájemného. U ostatních učeben a sálů hradí objednatel poplatek při zrušení objednávky v době kratší než 21 dní před konáním akce ve výši 50 % z ceny nájemného a v době kratší než 7dní činí tento poplatek 100 % z ceny nájemného.

Členským organizacím ČSVTS se promíjí úhrada jednoho poplatku při zrušení objednávky sálů č. 217, 319, 417 nebo 318 a jednoho poplatku při zrušení objednávky ostatních sálů v kalendářním roce.

 

Pronájem místnostní 401 a 501

 

Místnosti 401 a 501 se pronajímají pouze členským organizacím. Prvních 120 hodin pronájmu těchto sálů v rámci jednoho kalendářního roku jedné společnosti je poskytováno bezúplatně. Každá další hodina pronájmu bude účtována. V takovém případě je cena pronájmu sálů 401 a 501 shodná s cenou pronájmu sálu 220 podle platného ceníku. O vyčerpání limitu 120 hodin pro bezúplatný pronájem bude členská organizace neprodleně informována. Uvedené sály lze využívat výhradně pro schůzovou činnost a k obdobným potřebám funkcionářů a pracovníků členských organizací. Sály nelze využívat k pořádání akcí za úplatu ani k dalším komerčním účelům. V případě zjištění, že sály byly použity ke komerčním účelům, bude členské organizaci vyúčtováno nájemné v plné výši (bez slevy 50 %) a tyto sály jim nebudou dále pronajímány.

 

 


Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

saly

 


Kamera on-line

webkamera Karlův most


kytlice

ubytovani

klub