Český svaz vědeckotechnických společností

ČSVTS

Novotného lávkazpravodaj
 

prehled
 

feani


Kalendář

poslední měsíc březen 2018 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31

Výstavy na Novotného lávce

Žádné události k zobrazení

Počet návštěvníků

396125

 

Dlouhodobý program ČSVTS 2011 - 2015


1.  Systém managementu kvality


Certifikát managementu kvality dle norem ISO 9001:2000 získal Český svaz vědeckotechnických společností dne 1. dubna 2008. Na základě prověření souladu systému managementu kvality, zavedeného v ČSVTS, s normou ISO 9001:2008, které proběhlo v dubnu 2009, udělil certifikační orgán Českému svazu vědeckotechnických společností novou certifikaci dle normy ISO 9001:2008.
Udržování a rozvíjení systému managementu kvality je motivováno snahou o systematické a trvalé zjišťování potřeb členů Svazu, ostatních zákazníků a zainteresovaných stran s cílem zajistit rychlou a pružnou reakci na tyto potřeby.

K dalšímu zdokonalování systému managementu kvality bude v letech 2011-2015 systém rozvíjen a zlepšován, zejména v těchto oblastech:

 • provádění pravidelné analýzy, monitorování a měření procesů s cílem prokázání shody poskytovaných služeb s platnými dokumenty QMS, prokazování shody s právními a jinými nároky, které se vztahují k činnosti ČSVTS a hodnocení spokojenosti zákazníků,

 • průběžné přezkoumávání postupů uvedených v dokumentech  systému managementu kvality předsednictvem Svazu,

 • pravidelné provádění interních auditů v rámci kterých budou prověřována  plnění základních dokumentů Svazu, všech vnitrosvazových organizačních směrnic a dále dokumentů Politika kvality, Cíle kvality a Příručka managementu kvality; projednávání a případná implementace nápravných a preventivních opatření doporučených ze strany auditorů do systému managementu kvality,

 • měření a monitorování výkonnosti procesů a služeb s cílem získat podklady o jejich fungování, včas identifikovat možná ohrožení výkonnosti nebo příležitosti ke zlepšení a po vyhodnocení výsledků spokojenosti zákazníků přijímat taková opatření, která povedou ke zvyšování výkonnosti ČSVTS,

 • zajištění nového certifikačního auditu Svazu v roce 2011 a dohledových auditů v následujících letech.


Pro naplnění strategie Svazu uvedené v dlouhodobém programu schváleném valnou hromadou bude pro každý kalendářní rok zpracován akční plán, ve kterém budou obsaženy konkrétní úkoly, odpovědnosti a termíny plnění ve smyslu požadavků normy ISO 9001:2008. Akční plán pro příslušný kalendářní rok schvaluje předsednictvo ČSVTS.

    

2.  Investiční strategie Svazu


Převážnou část majetku Svazu tvoří nemovitosti, které lze z hlediska významu a strategie investiční politiky rozdělit do několika skupin.
V prvé řadě se jedná o stavebně kvalitní objekty vytvářející celostátní image ČSVTS (skupina 1). Do první skupiny lze zařadit tyto objekty:

 • Praha 1, Novotného lávka 5

 • Praha 1, Křížovnické náměstí 2

 • Brno, Výstaviště 1

Uvedené objekty jsou ve velmi dobrém technickém stavu a průběžně je prováděna jejich modernizace. Nájemné z těchto objektů tvoří podstatnou část výnosů ČSVTS a je základem finanční stability Svazu.
Druhou skupinu tvoří objekty pronajaté domům techniky, které svojí činností naplňují základní poslání Svazu. Domům techniky jsou v některých případech pronajaty i objekty, které pro svoji činnost nevyužívají a zabezpečují pouze jejich správu.

S jednotlivými domy techniky jsou uzavřeny smlouvy na pronájem těchto objektů:

 • DTO CZ, Mariánské náměstí, Ostrava
  Objekty domu techniky tvoří smíšená zděná a ocelová konstrukce v dobrém technickém stavu. Nedostatečné je zateplení části objektu s jehož dokončením se počítá v r. 2011. Převážná část objektu je využívána pro odbornou činnost zabezpečovanou domem techniky.

 • DTO CZ, Čelakovského ulice, Ostrava
  Jedná se o dřevostavbu ve špatném technickém stavu, ve kterém byla původně umístěna tiskárna domu techniky. Tato tiskárna byla v r. 2009 zrušena. V současné době navrhla ředitelka DTO CZ objekt k odprodeji.

 • Dům techniky Pardubice, Náměstí Republiky
  Objekt je zděná novostavba z roku 1992 a je v podílovém spoluvlastnictví ČSVTS (40 %) a Domu techniky Pardubice (60 %). Je dobře udržovaná a v dobrém technickém stavu. Část objektu je využívaná pro potřeby domu techniky a část objektu je pronajatá cizím subjektům.

 • Dům techniky Pardubice, Štolbova ulice
  Jedná se o zděnou budovu v průměrném technickém stavu. Objekt je celý pronajat cizímu subjektu pro výrobní činnost.

 • Dům techniky Pardubice, Lázně Bohdaneč, Svářečská škola
  Jedná se o zděnou budovu v dobrém technickém stavu. Slouží výhradně k pořádání odborných kurzů domu techniky v oblasti sváření. 

 • Dům techniky Kladno, ul. Cyrila Boudy
  Jedná se o smíšenou panelovou a zděnou stavbu z roku 1992, která je celkově v dobrém stavu. V předchozích letech byly provedeny tepelné izolace obvodového pláště a výměna oken. Objekt i pozemek jsou v podílovém spoluvlastnictví ČSVTS (51 %) a společnosti DS TRADING (49 %).

 • Dům techniky Plzeň, sady Pětatřicátníků
  Objekt tvoří tradiční zděná stavba rekonstruovaná v sedmdesátých letech v dobrém technickém stavu. Část objektu je využívána domem techniky a část je pronajata cizím subjektům.

 • Dům techniky České Budějovice, objekt Výstaviště
  Objekt pochází z roku 1979. V předchozích letech byla provedena jeho kompletní rekonstrukce a v současné době je objekt ve velmi dobrém technickém stavu. Tento objekt je využíván výhradně k pronájmu cizím subjektům.

 • Dům techniky České Budějovice, ulice Plzeňská
  Budova je dřevostavba bez podsklepení, umístěná na betonové základové desce. Celkový stav objektu je dobrý. V roce 2010 byla ukončena výměna oken, v následném období se předpokládá zateplení fasády a provedení běžných oprav a rekonstrukcí.

    
Třetí skupinu tvoří objekty, které nejsou pro činnost ČSVTS potřebné a zůstaly v majetku z minulého období.

 • Dům techniky Pardubice, hotel Technik, Lázně Bohdaneč
  V uplynulých letech probíhala postupná oprava opláštění budovy včetně jejího zateplení, výměny oken a opravy střechy. Objekt je pronajat cizímu subjektu a je využíván zejména pro pořádání školení a kurzů. Příjem z pronájmu tohoto objektu je významným finančním zdrojem domu techniky.

 • Objekt bývalého domu techniky Veleslavínova ulice, Ústí nad Labem
  Objekt bývalého domu techniky je montovaná konstrukce z tzv. boletických panelů. Trpí obvyklým problémem závažného nedostatku tepelné izolace, což neúměrně zvyšuje provozní náklady. Střecha objektu po generální opravě je zateplena a v pořádku. Nájemce provádí odpovědnou údržbu i dílčí investice přispívající k technickému zlepšení objektu. Výhledově je nutno uvažovat buď o odprodeji nebo plánovat finančně náročnou rekonstrukci.

 • Objekt Jeremenkova, Praha 4
  Objekt je historická, památkově chráněná stavba. V minulém období byla uvedena do dobrého stavebně technického stavu. Objekt je využíván výhradně k pronájmům cizím subjektům.

 • Objekt Kytlice
  Objekt slouží jako školící a rekreační zařízení ČSVTS. Je v dobrém stavebně technickém stavu a vyžaduje v příštím období pouze běžnou údržbu.

V souladu s výše uvedeným rozdělením objektů ve vlastnictví ČSVTS do jednotlivých skupin a s přihlédnutím k jejich stavebně-technickému stavu byl zpracován přehled investičních akcí na r. 2011 – 2015, který je uveden v přiložené tabulce. Při zpracování tohoto přehledu byla uplatněna tato hlediska:

 • pro objekty zařazené do skupiny 1 byly přednostně vyčleněny v následujících letech finanční prostředky pro jejich technické zhodnocení, opravy a údržbu s cílem postupného zlepšování jejich kvality a tím i udržení, případně zvýšení stávajících příjmů z pronájmu nebytových prostor v těchto objektech,

 • pro objekty zařazené ve druhé skupině budou přednostně využívány finanční prostředky získané z jejich pronájmu domům techniky za účelem jejich údržby a modernizace tak, aby byla zachována trvalá kvalita objektů a mohly být využívány k naplňování poslání Svazu v oblasti odborné činnosti,

 • objekty zařazené do třetí skupiny nejsou pro činnost Svazu a naplňování jeho poslání nezbytné, některé jsou však finančním přínosem. V případě potřeby získat další finanční prostředky by byl předložen valné hromadě návrh na  jejich případný odprodej.


3.  Trvalý profesní rozvoj inženýrů a techniků v České republice


Jednou z významných činností ČSVTS je péče o trvalý profesní rozvoj individuálních členů a odborné veřejnosti v ČR. Svaz a jeho členské organizace se dlouhodobě starají o rozšiřování nových odborných informací a o sdružování odborníků a zájemců všech věkových kategorií v různých technických a vědeckých oborech. Sledování a koordinace aktivit členských organizací, spolupráce s domy techniky a dalšími institucemi včetně vysokých škol je základním úkolem v této oblasti.
S tím souvisí péče o členskou základnu jednotlivých členských organizací a její rozvíjení. Cílem bude najít vhodný motivační systém pro zapojení schopných odborníků do aktivit a činností členských organizací.
V maximální míře budeme využívat zkušeností a odborných aktivit příslušných komisí FEANI a WFEO a dobrých zkušeností partnerských organizací.
Pro podporu této činnosti je nezbytné navázat pracovní kontakty s institucemi státní správy.
Spolupráce na řešení projektů FEANI zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání inženýrů a jejich celoživotního profesního rozvoje a usnadnění jejich uplatnění v souladu s politikou EU je dalším úkolem.
Cílem takovéto systematické a dlouhodobé činnosti je zajistit, aby profesní kompetence a kvalifikace našich inženýrů byla uznávána v evropském a světovém měřítku.4. Výzkum, vývoj a inovace


Posláním ČSVTS je zastupování společných zájmů členských organizací, podpora činnosti členů ČSVTS a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.

Pro tento okruh se stanovují následující hlavní cíle:

 1. Činnost vně ČSVTS

 2. Činnost v rámci ČSVTS

 3. Spolupráce s AIP ČR

Ad1)  Cílem této oblasti je zvýraznit zapojení společnosti a jejich členů do systému VaVaI v ČR a v rámci EU, případně celosvětových organizací. Informovat členskou základnu Svazu o možnostech zapojení a práci v nejrůznějších odborných komisích. Vyjadřovat se k dění ve společnosti v relevantních oblastech, využívat expertízu, znalosti, a zkušenosti členů ČSVTS. Orientovat se na mládež, podporovat její technické vzdělávání např. spoluprací s mládežnickými technickými organizacemi. Činnost vně ČSVTS je dobrovolná aktivita celé členské základny, kdy prvořadým cílem je zviditelnění ČSVTS a jejich členů a tím také významu činnosti naší společnosti.


Ad2)  Zvýšit informovanost členské základny o všech možných aktivitách v oblasti VaVaI formou konání konferencí, seminářů a přehledu těchto akcí na úrovni ČSVTS a jednotlivých členských organizací včetně aktuálních informacích o nové legislativě v oblasti VaVaI.


Ad3)  Podpořit již probíhající spolupráci s AIP ČR související s účastí členů ČSVTS na aktivitách AIP ČR, především na mezinárodních sympoziích „INOVACE“ , veletrhu invencí a inovací a Ceny inovace. Dále se jedná o spoluúčast na veletrzích a výstavách, na kterých má AIP ČR dlouholeté zkušenosti (SRN, SNS).


 
5. Mezinárodní spolupráce


Mezinárodní spolupráce je součástí činnosti Svazu a jeho členských  organizací  a významně přispívá k reprezentaci na zahraniční úrovni. Účelem je udržování a rozvíjení konkrétní spolupráce se smluvními partnery (ZSVTS, VDI, KAST, OEP) a navazování další spolupráce, zejména s členskými organizacemi FEANI, zajištění reprezentace vědeckotechnických společností a jejich členů v zahraničí a obhajoba zájmů inženýrů, techniků a vědeckotechnických pracovníků ČR. Zapojení členských organizací Svazu do činnosti mezinárodních vědeckých společností je významnou součástí zahraničních aktivit a jeho propagace.

Svaz je členem WFEO (Světová federace inženýrských organizací), nejvýznamnější světové organizace inženýrů a techniků v jejichž odborných komisích působí naši zástupci. Na evropské úrovni je Svaz členem FEANI (Evropská federace národních inženýrských asociací), organizace uznávané i orgány Evropské unie, v jejíž komisí pro trvalý profesní rozvoj působí náš zástupce.

Je proto třeba:

 • zajistit kontinuitu zapojení Svazu v činnosti těchto federací, jejich pracovních komisí a hledat další cesty k prohloubení účinné spolupráce

 • zabezpečit informovanost o zahraniční spolupráci Svazu a jeho členských organizací jak uvnitř Svazu tak i mimo Svaz

 • vyhledávat prospěšnou spolupráci s dalšími partnerskými zahraničními organizacemi, podporovat smluvní zahraniční spolupráci členských organizací Svazu a rozvíjet zahraniční spolupráci v rámci již uzavřených smluv

 • cílem mezinárodní spolupráce je získávání informací z různých odborných oblastí a jejich využívání pro činnost Svazu, jeho členských organizací a celé odborné společnosti v ČR.


6.  Vnitřní a vnější komunikace Svazu


Svaz ve své činnosti mj. vytváří podmínky pro činnost jednotlivých členských společností, hájí jejich zájmy a nabízí konzultační a poradenské aktivity. Další oblastí, kde se Svaz prezentuje je iniciace kontaktů a vytváření podmínek jednotlivým společnostem pro jejich aktivity vně Svazu, tj. k vnějším subjektům. Při této činnosti může Svaz využít svých dlouholetých kontaktů na centrální instituce v oblasti přírodních, technických, ekonomických a společenských věd. Souhrnně je možné celou oblast koncentrace činností a komunikačních aktivit rozdělit do dvou oblastí – na vztahy uvnitř Svazu a na vztahy vnější, tj. mimo rámec Svazu:


6.1. Vnitřní komunikace mezi společnostmi Svazu.


Odborná náplň jednotlivých členských společností Svazu je zaměřena na všechny významné technické oblasti. Současný trend vědy a techniky vede k propojování oborů a ke vzniku nových mezioborových směrů. To vyžaduje spolupráci odborně příbuzných společností.  Proto se pro tento okruh stanovují následující hlavní cíle:

 • Na úrovni předsednictva Svazu iniciovat kontakty a efektivní spolupráci příbuzných nebo odborně souvisejících společností, působit ve smyslu přirozeného propojování tématicky blízkých aktivit, aktuálních konferencí, seminářů a dalších činností. V daném smyslu dále zkvalitňovat Zpravodaj a Přehledy odborných akcí členských společností ČSVTS.

 • Podporovat vytváření průřezových týmů s cílem zajištění větší úspěšnosti ve veřejných soutěžích orientovaných na multidisciplinární projekty s komplexními výstupy.

 • Zajišťovat osvětu a metodickou pomoc členským společnostem Svazu orientovanou na aktivní zapojení se do různých projektových soutěží – operační programy, grantové agentury apod.

 • Dbát na pravidelnou zpětnou informovanost předsednictva Svazu o všech akcích jednotlivých členských společností, koordinovat tyto akce a zvýšit publicitu o těchto akcích na veřejnosti.

 • Podporovat členské společnosti, které ještě nemají vlastní webové stránky k jejich vytvoření a dbát na průběžnou aktualizaci informací a vkládání odborných akcí členských organizací do připravené složky na webových stránkách Svazu.

 • Pořádat konference k významným výročím Svazu a jeho členských společností a těchto příležitostí využívat k medializaci.

 • Prohlubovat společenskou odpovědnost Svazu a členských společností, výrazně se zajímat o prostředí, které nás obklopuje a to na základě etického kodexu ČSVTS, jež mj. zavazuje k odpovědnému chování jednak uvnitř členských společností, ale také vzájemně mezi sebou v rámci Svazu.

6.2. Komunikace s vnějšími subjekty v ČR.

Vnější komunikace Svazu má vést k posilování společenského postavení ČSVTS a jeho členských organizací a dále k posílení významu inženýrů a techniků ve společnosti. Svaz se má podílet na ovlivňování technického a hospodářského rozvoje státu.
Odborná komunita v ČR musí vědět, že existuje Svaz a že jednotlivé členské společnosti jsou v daných profesních oblastech aktivní. Z uvedeného důvodu se pro tuto oblast stanovují následující hlavní cíle:

 • Prohlubovat spolupráci v technických oblastech s orgány státní správy, se Svazem průmyslu a dopravy, s různými profesními a stavovskými organizacemi, Akademií věd ČR a jejími ústavy, univerzitami, středními odbornými školami a dalšími institucemi. Připomínkovat tvorbu dokumentů a směrnic, vyjadřovat odborná stanoviska.

 • Dbát o to, aby se významní odborníci více zapojovali z pozic jednotlivých členských společností do práce různých vědeckých, oponentních a hodnotitelských rad a komisí.

 • Působit na členské společnosti a domy techniky, aby zveřejňovaly své aktivity příp. různé inovativní záměry a koncepce v odborných časopisech a aby prezentovaly svoji činnost na různých výstavách a veletrzích – např. Strojírenský veletrh, For Industry, Techagro apod.

 • Podporovat členské společnosti při realizaci různých profesních akcí a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.

 • V souladu s doporučením FEANI podporovat novou komunikační kampaň inženýrské komunity a tím pomoci k lepšímu porozumění pojmu inženýrství. Publikovat více článků o významných inženýrech, vědcích a jejich objevech a přínosech pro celou společnost.


7.  Domy techniky


Domy techniky jsou společnosti s ručením omezeným, které založil Svaz jako jediný společník. Domy techniky se se značnou mírou podílí na realizaci poslání ČSVTS a plnění jednotlivých bodů dlouhodobého programu Svazu, čím posilují postavení Svazu v regionech ČR. Dlouhodobý strategický plán domů techniky bude orientován zejména na plnění těchto cílů:


1.    Produktové cíle

 • rozšíření spektra vzdělávacích aktivit (seminářů, odborných školení, kurzů,

 • rekvalifikací, manažerského vzdělávání a konferencí) a jejich orientace na vysokou kvalitu a splnění požadavků zákazníků,

 • prohloubení spolupráce s významnými institucemi v regionu,

 • příprava projektů podpořených veřejnými prostředky.2.    Zákaznické cíle

 • průběžné vyhodnocování spokojenosti zákazníků po ukončení vzdělávacích akcí vyjádřené měřitelným parametrem, tj. koeficientem spokojenosti zákazníků.


3.    Cíle politiky kvality

 • získání certifikátu kvality dle normy ISO 9001:2009 za účelem posílení důvěry zákazníka v kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb,

 • pravidelné přezkoumávání politiky kvality vedením společnosti,

 • provádění každoročních interních a dohledových auditů, při ukončení platnosti certifikátu kvality zajištění nového certifikačního auditu.


4.    Dodavatelské cíle

 • opakovaná spolupráce s dodavateli vysokou odbornou způsobilostí.


5.    Zaměstnanecké cíle

 • udržování a zvyšování způsobilosti všech zaměstnanců  a jejich aktivní zapojení do procesu zajišťování jakosti poskytovaných produktů.


6.    Investiční cíle

 • zlepšování technického stavu učeben vč. jejich vybavení, pořízení nejmodernějšího HW a SW pro učebny výpočetní techniky.

.

8. Technika a mládež


Členské organizace se v posledních letech setkávají s nedostatečným zájmem mladé generace o aktivity a práci v členských organizacích ČSVTS. Svaz sdružuje převážně odborně vzdělané, vyzrálé a generačně starší osobnosti. Současná společenská atmosféra není příznivá pro aktivní spolkovou činnost a sdružování zájemců o hlubší znalosti v technických oborech. Získat hlubší technické informace v jakémkoliv oboru lze dnes na internetu, na vědeckotechnických konferencích, v odborných časopisech a podobně bez potřeby být členem vědeckotechnické společnosti.

Proto se v tomto okruhu stanovují následující hlavní cíle:

 • Vytvořit a prezentovat soubory objektivních informací pro žáky a studenty základních škol, učilišť, středních, vyšších odborných škol, gymnázií a vysokých škol technického a přírodovědného zaměření pro rozhodování o jejich dalším profesním vývoji a uplatnění.

 • Hledat formy a prostředky ze strany členských organizací pro vytváření týmů mladých odborníků k řešení a prezentaci vybraných aktuálních technických problémů. Členské organizace mají k mladým nejblíže.

 • Vytvořit nabídky, které mladé odborníky přitáhnou k práci v ČSVTS, např. formou stáží nebo příspěvkem na zahraniční stáže. Vhodná je i případná spolupráce s již existujícími nabídkami firem a VŠ.

 • Obnovit Cenu ČSVTS a to formou vyhlášení této ceny jako jedné z kategorií cen udělovaných „Projektem na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava“.

 • Využívat ve větší míře zkušenosti nevládních evropských a celosvětových mezinárodních organizací při omlazování členské základny.

 • Zařazovat do programů odborných akcí výchovu k dodržování etických zásad a využívat k tomu Etický kodex přijatý Svazem.

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

saly

 


Kamera on-line

webkamera Karlův most


kytlice

ubytovani

klub