Český svaz vědeckotechnických společností

ČSVTS

Novotného lávkazpravodaj
 

prehled
 

feani


Kalendář

poslední měsíc březen 2018 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31

Výstavy na Novotného lávce

Žádné události k zobrazení

Počet návštěvníků

396125

 

Databáze oblastí odborných znalostí poskytovaných experty Svazu

 

Oblasti expertízy

 

Biotechnologická společnost, Česká potravinářská společnost

 • biotechnologie,  biosimilární léky
 • rostlinné biotechnologie
 • rostlinná genetika , GM-rostliny, bioremediace                                       
 • biochemie                                       
 • mikrobiologie                                       
 • kvalita a složení potravin (zejména tuky a oleje, mléko a mléčné výrobky, luštěniny, sladidla)
 • lidská výživa                                       
 • potravinářská mikrobiologie                                        

 Česká asociace pro geoinformace

 • geoinformatika, kartografie, GIS, územní plánování
 • Open Source software, OpenData
 • databázové a geoinformační technologie, katastr nemovitostí, INSPIRE, infrastruktura pro prostorové informace
 • geodézie a geodynamika
 • geomatika, geo-ontologie, Linked data
 • webové GIS aplikace, GI pro zemědělství, životní prostředí dopravu a krizové řešení
 • geografické informační systémy (především metody zpracování dat a modelování v rámci GIS)
 • prostorové analýzy dat (zejména prostorové analýzy trhu práce a prostorové analýzy kriminality)
 • vývoj a řízení geoinformačních systémů, dopravní dostupnost
 • kartografie, geovizualizace, kvalita dat, krajinná ekologie
 • metrologie, inženýrská geodezie, geometrická přesnost staveb, energetika, standardizace
 • geografie, geografické zabezpečení krizových oblastí
 • fotogrammetrie, DPZ, skenování
 • dálkový průzkum Země, GIS zpracování obrazových dat
 • národní infrastruktura prostorových informací, databázové systémy

Česká automobilová společnost

 • biomechanika, virtuální modely člověka pro bezpečnost dopravy a klinické aplikace
 • termodynamika, aerodynamika a konstrukce spalovacích motorů, přeplňování a turbodmychadla, simulace a optimalizace
 • vývoj spalovacích motorů, zkoušení motorů a motorových vozidel, provoz a diagnostika vozidel, experimentální metody a měření
 • elektromobilita, aktivní bezpečnost silničních vozidel, asistenční systémy, automatické brzdění, dynamika jízdy, simulace dynamiky vozidel
 • obnovitelné zdroje energie
 • výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu, numerické simulace v oblasti pasivní bezpečnosti a kompozitních materiálů

Česká elektrotechnická společnost

 • olověné akumulátory, primární i sekundární elektrochemické zdroje elektrické energie
 • vysokofrekvenční a mikrovlnná elektrická měření, metrologie elektrických veličin, radiotechnika, měření v digitálních komunikacích
 • elektrotechnologie, obnovitelné zdroje elektrické energie, elektrochemické zdroje elektrické energie
 • elektrické pohony, výkonová elektronika, aktivní magnetická ložiska, elektromagnetická kompatibilita
 • fotovoltaické systémy, diagnostické metody součástí fotovoltaických systémů, alternativní zdroje elektrické energie
 • mikrovlnná technika
 • vysokofrekvenční a mikrovlnná technika, teorie elektromagnetického pole

Česká hutnická společnost

 • výroba, zpracování a odlévání oceli, fyzikální a numerické modelování metalurgických procesů, vibroakustická měření v metalurgii
 • hutní výroba kovů

Česká silniční společnost

 • systémy hospodaření s vozovkou (PMS) – implementace, správa, analýzy
 • diagnostika vozovek pozemních komunikací všech typů zaměřená na zjišťování technického stavu vozovek a jejích proměnných parametrů povrchových vlastností
 • posuzování povrchových vlastností vozovek multifunkčním systémem ARAN
 • diagnostika vozovek pozemních komunikací všech typů zaměřená na zjišťování technického stavu konstrukčních vrstev zejména nedestrukčními metodami
 • posuzování únosnosti vozovek – pomocí rázového zařízení
 • posuzování homogenity konstrukčních vrstev pomocí GPR
 • navrhování údržby a oprav vozovek
 • diagnostika letištních drah a ploch s výpočtem parametrů PCN a PCI
 • diagnostika průmyslových podlah
 • technologické postupy oprav, návrhy konstrukcí
 • aplikace družicových měření přesné geodetické polohy v silničních aplikacích
 • geodézie

Česká společnost chemická

 • zpracování radioaktivních odpadů, radioanalytické metody, jaderná spektroskopie, monitorování a speciace radionuklidů v životním prostředí
 • biologická aktivita přírodních látek in vitro, in vivo, (cytotoxicita, cytoprotektivita), primární buněčné kultury (hepatocyty, fibroblasty, keratinocyty)
 • organická chemie (chemie přírodních látek, syntéza steroidních heterocyklů a nehormonálně aktivních steroidů, syntéza supramolekulárních systémů obsahujících steroidy a terpeny, laboratorní metodika, vakuová technika, dělící metody, výpočetní metody sloužící pro předpověď pozorovatelných veličin)
 • chemie a technologie anorganických materiálů (syntéza anorganických oxidických sloučenin s vysokou termickou stabilitou, anorganické pigmenty a práškové materiály, využití metod termické analýzy ke studiu reakcí v tuhé fázi a termické stability anorganických sloučenin)

ČVTS AKI, Česká a Slovenská společnost pro fotoniku

 • laserová průmyslová automatizace a integrace, technologická průmyslová konzultace, vláknové, diodové, pevnolátkové a CO2 lasery jako SM tak MM multi kW, ultrafast průmyslové aplikace – ps, fs
 • prodej laserových systémů pro opracování nekovových materiálů, řízení projektů integrace laserových systémů do výrobních linek
 • lasery, optika, optomechanika, detekční systémy a vědecké přístroje (spektrografy, monochromátory, světelné zdroje, interferometry, elipsometry, profiloměry optické, mechanické, adaptivní optické systémy)
 • vláknové lasery a zesilovače, optická vlákna (podle klasifikace RVVI tyto obory spadají do oblastí: BH - Optika, masery a lasery; JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika)

Česká zemědělská společnost

 • zemědělství, ekologie, pozemkové úpravy
 • rostlinná výroba
 • pěstování a ochrana polních plodin
 • živočišní výroba, chov skotu
 • zemědělská technika (pro precizní zemědělství, pěstování a sklizeň chmele a pro energeticky méně náročné technologie rostlinné produkce)

Českomoravská společnost pro automatizaci

 • návrh projektů pro automatizaci, návrh projektů řídicích systémů, zavádění automatizovaných a robotických systémů
 • konstrukce přistávacích zařízení letounů, všeobecná konstrukce strojních mechanismů, pohybové osy mechanismů, průmyslové roboty, automatizační technika
 • vzdělávání, automatizace, mechatronika, inovace, výrobní stroje, popularizace vědy a techniky, příprava lidských zdrojů

Český národní komitét IMEKO

 • elektronické součástky: vlastnosti, technologie, diagnostika, speciální zařízení pro měření a diagnostiku elektronických součástek, vysokofrekvenční elektronická zařízení
 • měření elektrických i neelektrických veličin (zejména složek životního prostředí), metrologie, řízení kvality, aplikovaná statistika a navrhování experimentů
 • měřicí technika (senzorová technika - taktilní čidla a snímače pro automatizaci, robotizaci, medicínu a biomechaniku, speciální měření pro robotiku a biomechaniku)
 • elektrotechnika, elektronika (elektronické, mikroelektronické a mikroprocesorové systémy)
 • řídicí technika, automatizace, robotika, rozpoznávací systémy

Český spolek pro péči o životní prostředí

 • biologická rozmanitost, lesnictví a ochrana stromů, otázky biologické bezpečnosti (využívání geneticky modifikovaných organismů)
 • mezinárodní spolupráce - organizace a smlouvy v uvedených oblastech

Český svaz geodetů a kartografů

 • zeměměřictví (geodézie a kartografie)

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů

 • průmyslové právo – patentový zástupce
 • právo, průmyslová práva, duševní vlastnictví

Komora geodetů a kartografů

 • katastr nemovitostí, pozemkové úpravy
 • inženýrská geodézie, mapy velkých měřítek, GIS města/obce

Moravskoslezská hornická společnost

 • hlubinné dobývání ložisek uhelných, rudných, nerudných i uranových
 • hlubinné dobývání ložisek uhelných se zvláštním zaměřením na důlní měřictví, na vlivy dobývání na povrch a na horské tlaky.
 • hornictví

Společnost pro techniku prostředí

 • stavební světelná technika (denní osvětlení a oslunění budov)
 • stavební tepelná technika (izolační materiál, mikroklima budov)
 • stavební akustika (neprůzvučnost, kročejový hluk)
 • facility management
 • snižování energetické náročnosti budov, tepelná technika a energetika
 • projektování budov, vnitřní prostředí
 • vytápěcí zdroje, domovní kotelny, vytápění, tepelná technika, zdravotechnika
 • vytápění, větrání a klimatizace, mikroklima objektů

 

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

 • trhací práce při povrchovém dobývání nerostů a na pozemních stavbách

 


Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

saly

 


Kamera on-line

webkamera Karlův most


kytlice

ubytovani

klub